پنجشنبه ، 6 مهر ، 1402
حداقل
پیوند های مرتبط
حداقل
معاونت پژوهش

 

 معاونت پژوهش جامعه علمیه امیرالمؤمنین(ع)

 

معرفی و جايگاه


اهداف


شرح مسئوليت و اهم وظايف


فعاليت های جاری


نشست های علمی


مسابقات علمی


كتابخانه


برگزاری نمايشگاه آثار پژوهشی