پنجشنبه ، 31 خرداد ، 1403
حداقل
پیوند های مرتبط
حداقل
برنامه هاي قرآني حوزه علميه اميرالمؤمنين(ع)

بسم الله الرحمن الرحيم

«وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا»

از آنجا كه درسهاي سنتي حوزه هاي علميه بسيار پر حجم بود و طلاب وقت زيادي جهت امور قرآني نداشتند، باعث شده بود طلابي كه به سطح لمعه و اصول مي رسند نتوانند آنطور كه شايسته و بايسته است در زمينه قرآن چه تجويد و روانخواني ، چه ترجمه و چه تفسير اطلاعاتي داشته باشند، اين مدرسه مباركه تصميم گرفت تا قرآن كريم را در متن درسي حوزه وارد كند و هم اكنون قريب 6 سال است كه برنامه هاي قرآني متنوع در اين حوزه اجرا مي شوند.انشاءالله مورد رضايت امام زمان (عج) واقع شود.

نحوه اجراي برنامه

1. الف)  به دليل پر حجم بودن دروس پايه اول از دروس(نحو مقدماتي، صمديه و عقائد) عقائد را كنار درس هدايه منتقل مي كنيم و تجويد را از كنار هدايه برداشته و در بعد از ظهرها سه جلسه در طول هفته (مجموعا سه ساعت درهفته) قرار مي دهيم  كه بدين ترتيب هم حجم نحومقدماتي ، صمديه و هدايه تا آخر سال تحصيلي به نحو مطلوب در دو ساعت جداگانه به پايان مي رسد و هم  به درس تجويد 90 ساعت اختصاص داده مي شود.

ب) علاوه بر بيان قواعد روانخواني و تجويد با مسائل تجويدي نماز و اصلاح نماز كار شود بطوريكه در پايان پايه اول هيچكدام از طلاب اين پايه از لحاظ قرائت نماز و مصحف مشكل نداشته باشند.

2. دروس قرآني پايه هاي دوم و سوم از ساعت 8 الي 9:20 به همراه يكي از درسهاي اصلي خود يعني پايه دوم با نحو2 و پايه سوم به همراه درس بلاغت تدريس مي شود.

با توجه به اينكه درسنامه اعجاز قرآن به صورت آزمايشي با هدف كاربردي نمودن درس بلاغت در جامعه علميه اميرالمؤمنينu برگزار شده و و ارزيابي مثبتي به همراه داشته است، اين درس براي اين پايه پيشنهاد گرديده است.

3. روش اجراي حفظ موضوعي پايه هاي چهارم تا ششم :

استاد ابتدا به روشهاي مختلف حفظ و راه و رسم حفظ كردن پرداخته، اهميت حفظ قرآن را بيان مي كند.

با توجه به اينكه طلاب پايه هاي چهارم به بالا جهت امر تبيلغ و مستندسازي بيانات تبليغي خود نياز به موضوعات مختلف از قبيل حجاب، احسان، عدل، استغفار، استكبار، تسليم، و . . .  دارند آيات مربوط به اين موضوعات از جزئهاي مربوط به هر پايه انتخاب شده ، و هنگام رسيدن درس استاد به آن محدوده با عنوان فعاليت غيركلاسي طلاب، ارائه مي شود و طلاب بايد به حفظ آن آيات اهتمام بورزند.

تفسير روايي : مقصود از تفسير روايي در اين پايه، پرداختن به رواياتي است كه روش تفسير قرآن را مي آموزد و صرفا به آياتي كه توسط روايات تفسير شده اند اختصاص ندارد.